SC EDITURA DIANA SRL respectă drepturile utilizatorilor conferite de Regulamentul European 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (GDPR), a Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, precum şi a Ordonanţei nr. 130/2000 privind protecţia consumatorilor la încheierea şi executarea contractelor la distanţă cu modificările ulterioare.

Datele personale pe care le prelucrăm sunt datele dvs de identificare, de localizare sau alte date personale pe care le colectăm direct de la dvs atunci când deveniți clientul nostru: nume, adresă, date din cartea de identitate (CNP), e-mail, număr de telefon, IP.

SC EDITURA DIANA SRL își rezervă dreptul de a stoca informațiile primite de la client, pe o durată de minimum 5 ani, maximum 10 ani..

Prin completarea datelor în formularul de creare cont, clientul declară și acceptă ca datele sale personale să fie incluse în baza de date a SC EDITURA DIANA SRL și își dă acordul expres, liber și neechivoc în deplină cunoștință de cauză, ca toate aceste date să fie stocate, utilizate și prelucrate de SC EDITURA DIANA SRL în următoarele scopuri:

  • livrarea serviciilor online, cum ar fi, dar fără a se limita, la produse editoriale, cărți, materiale didactice ș.a.;
  • procesarea comenzilor sau cererilor clientului în legătură cu produsele, respectiv întocmirea facturilor şi a documentelor de transport, soluționarea cererilor, întrebărilor sau a reclamațiilor făcute de client;
  • contactarea clientului (inclusiv prin poștă, e-mail, fax, mesaje text sau telefon), în legătură cu trimiterea de Newslettere, invitații, reclame, promoții, noutăți, oferte speciale sau alerte periodice;
  • cercetare de piață, urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentul clientului.

Refuzul clientului de a furniza informațiile sale cu caracter personal determină imposibilitatea onorării comenzilor.

SC EDITURA DIANA SRL poate furniza datele cu caracter personal ale clientului altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate mai sus, prin care se garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plată/bancare, furnizorilor de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor și serviciilor noastre, asigurătorilor. Datele cu caracter personal pot fi furnizate autorităților în drept să verifice tranzacțiile comerciale sau altor autorități în drept să efectueze verificări justificate, în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.

SC EDITURA DIANA SRL garantează securitatea și confidențialitatea datelor găzduite și transmise prin sistemul său informatic și ia toate măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

SC EDITURA DIANA SRL nu solicită clienţilor săi prin niciun mijloc de comunicare informaţii confidenţiale, date despre conturi bancare, parole personale etc. În cazul în care clientul le divulgă unor terti, acesta va suporta consecinţele acţiunii sale. Astfel, în cazuri de divulgare a acestor date, SC EDITURA DIANA SRL nu poate fi considerată răspunzătoare pentru niciun fel de prejudicii.

 

Drepturile clientului

Prin citirea acestor termenii și condiții ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv:

• Dreptul la informare și acces la date: Aveți dreptul de a obține, la cerere și în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea că datele sunt sau nu sunt prelucrate.

Dreptul la rectificare: Aveți dreptul de a solicita, fără întârzieri nejustificate, rectificarea, actualizarea sau blocarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc.

Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat): În situațiile în care datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, s-a retras consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, aveți dreptul de a obține ștergerea datelor care vă privesc, fără întârzieri nejustificate.

Dreptul la restricționarea prelucrării: Aveți dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

  1. contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite să verificăm exactitatea datelor;
  2. prelucrarea este ilegală, iar dvs vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
  3. nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dvs le solicițați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
  4. v-ați opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din GDPR, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dvs.

• Dreptul la opoziție: vă puteți opune, din motive întemeiate și legitime legate de situația dvs. particulară, ca datele personale să facă obiectul unei prelucrări.

• Dreptul la portabilitatea datelor: Aveți dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care:

  1. prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din GDPR sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR; și
  2. prelucrarea este efectuata prin mijloace automate.

Pe baza unei cereri scrise, datate și semnate, expediată pe adresa str. Teilor, nr 28, sat Geamăna, comuna Bradu, jud. Argeș sau pe adresa de e-mail info@edituradiana.ro, clientul își poate exercita aceste drepturi. Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile, dacă această solicitare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

De asemenea vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Regulamentul European 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.